課文-
siidgoˋziiˋ

anˋ zoˋ
tai gaˊ hoˋ

ngaiˇ
𠊎
xiang
iab

miangˇ
vong giunˊ

ngaiˇ
𠊎
dongˊ hau
siid
goˋ ziiˋ
tungˇ
ngˇ eˇ

本課語詞

anˋ zoˋ
xiang iab
miangˇ
vong giunˊ
dongˊ hau
siid
goˋ ziiˋ
ngˇ

符號學習

an
an
iangㄧㄤ
iang
ongㄛㄥ
ong
iunㄧㄨㄣ
iun
iidㄭㄉ
iid
ii
ii
iabㄧㄚㄅ
iab

拼讀高手

an

ongˇ

anˊ

iunˇ

iangˊ

iid

iab

iiˊ

詞彙拼讀

banˋ tiauˇ

粄條

giangˋ ginˊ

頸根

suiˋ jiangˋ

水井

kiedˋ siid

乞食

siiˊ eˋ

獅仔

siid fan

食飯

kiunˇ coi

芹菜

iun deuˋ

熨斗

詞語變調示例

本調

dongˊ hau

變調

dong hau