課文-
hiˇhogˋgauˊ

ba
shuˋ bauˋ
hiˇ
hogˋ gauˊ

loi
tugˋ shuˋ
siauˇ miˋ miˋ

本課語詞

ba
shuˋ bauˋ
hiˇ
hogˋ gauˊ
loi
tugˋ shuˋ
siauˇmiˋmiˋ

符號學習

b
b
g
g
ogㄛㄍ
og
ugㄨㄍ
ug

拼讀高手

ogˋ

og

og

ugˋ

ugˋ

ug

ug

詞彙拼讀

buˇ toi⁺

布袋

ngogˋ hiˇ

樂器

lugˋ er

鹿仔

shoi⁺ mug

睡目

tugˋ shuˋ

讀書