課文-
hoˇ maˊ haˇ maˇ

hoˇ maˊ
hoˇ maˊ
oi
jim suiˋ
haˇ maˇ
haˇ maˇ
oi
tiau suiˋ

本課語詞

hoˇmaˊ
oi
jim suiˋ
suiˋ
haˇmaˇ
tiau suiˋ
tiau

符號學習

t
t
s
s
oiㄛㄧ
oi
au
au
uiㄨㄧ
ui
iauㄧㄠ
iau
imㄧㄇ
im

拼讀高手

oi

oiˊ

uiˋ

auˊ

iauˇ

iauˊ

詞彙拼讀

toiˊ eˋ

梯仔

moiˇ faˊ

梅花

cauˋ coi

炒菜

zoi

cuiˇ eˋ

鎚仔

coi bauˊ

菜包

diauˊ zuiˋ

鳥觜

ti tuˇ

地圖